Nitrogenní cyklus v akvaponii

Součástí tohoto cyklu je pět forem dusíku ve vodě: dusík obsažený v organických sloučeninách, amoniak česky čpavek (NH3), dusitany (NO2-), dusičnany (NO3-) a rozpuštěný plynný dusík (N2).
Pokud procesy tohoto cyklu nebudou správně probíhat, voda se stane pro živočichy i rostliny nepoužitelnou až toxickou.

akvaponie kolobeh

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'