Tilapie nilská

Tento druh se stal jedním z nejvyužívanějších sladkovodních živočichů v intenzívním chovu v akvakulturních a akvaponických farem. Původem je z Afriky a z jihozápadní Asie. 

Do ČR byla dovezena roku 1986 původem ze Sůdánu. Nyní je předmětem intenzivního chovu na oteplených vodách specializovaných rybářských farem Tisová a Hrádek u Rokycan.

 

Výhody chovu Tilapie nilské

  • snadné časté a přirozené reprodukci i v intenzivních chovech v zajetí
  • v rychlém růstu
  • v poměrně malých nárocích na obsah protetinů ve výživě
  • ve velké toleranci k fyzikálně-chemickým změnám kvality vody (i nedostatku kyslíku)
  • v silné rezistenci vůči nemocem
  • ve snadné přizpůsobivosti k podmínkám intenzivního chovu (hustota obsádek, náhradní umělá potrava ve formě KS)
  • odolnosti proti poškození i při časté manipulaci

Činitelé limitující růstové schopnosti tilápií:

  • vliv pohlaví; růstová schopnost samců je značně vyšší a rozdíly začínají od cca 30-40 g hmotnosti, kdy samice již pohlavně dospívají
  • vliv stáří, resp. tělesné hmotnosti, vliv teploty vody

Tělesná hmotnost je v přímé korelaci k teplotě vody. Zatím co dospělé ryby rostou poměrně dobře ještě při 20 oC, je u plůdku podstatný pokles intenzity růstu na pouhých cca 3 % oproti 20 % při 28 oC vyjádřeno specifickou rychlostí růstu (SRR).

Výživa Tilapie nilské

Dalšími faktory je výživa, která působí na růst vlastní kvalitou krmiva, velikostí krmné dávky a četností krmení během dne. Zejména u malého plůdku se zvýšení četnosti pozitivně projevuje nejenom rychlostí růstu, ale také snížením RKK. Další vliv má hustota obsádky a celková biomasa obsádky v závislosti na kusové hmotnosti.    

Z fyzikálně chemických vlastností vody má vliv především obsah rozpuštěného kyslíku. Ve všech případech pokles pod 3 mg.l-1 způsobuje silný pokles růstu a neúměrné zvýšení RKK. Vedle tohoto má na rychlost růstu vliv množství rozptýlených a rozpuštěných látek, jak minerálního, tak organického původu. Při zvýšení jejich koncentrace dochází ke vzájemné interakci při výměně plynů přes žábry a snížením rychlosti metabolismu.      Obsah amoniaku, respektive jeho produkce během krmení je v závislosti na kvalitě krmiva, respektive v obsahu bílkovin, produkce čpavku silně kolísá během 24 hodin.

Závěrem je možné shrnout, že produkce tržní tilápie kusové hmotnosti 250 až 500 g se dosahuje za 230, respektive až za 365 dnů. Při optimální teplotě vody 28 - 30 o C, odchovem tilápií ve vodě teplé pouhých 24 o C se zmíněné tržní hmotnosti 250 g však dosahuje až za více jak rok.

Potravní nároky tilápií jsou nižší jak u předchozích druhů. Vyhovují granulovaná krmiva s obsahem proteinů 30 % s převahou bílkovin rostlinného původu. Pro tuzemský trh je to však dosud málo známá ryba, tudíž relativně obtížně prodejná. Pro export je zajímavá pouze při kusové hmotnosti nad 500 g.

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'